Nodarbību lietošanas noteikumi

  1.  Intelektuālais īpašums

  1.1. Ja nav norādīts citādi, SIA “Integrabot” (turpmāk – IB) pieder autortiesības uz nodarbībās rādīto saturu.

  1.2. Nodarbību ierakstus var apskatīt tikai reģistrēts dalībnieks, kas aizpildījis pieteikuma formu tiešsaistē un veicis apmaksu norādītajā termiņā IB norādītajā kontā.

  1.3. Nodarbību saturu nekādā gadījumā nedrīkst ierakstīt vai reproducēt.

  1.4. Piekļuve nodarbībām būs pieejama pēc apmaksas veikšanas un paredzēta tikai personīgai/nekomerciālai lietošanai reģistrētajam dalībniekam.

  1.5. Lai kaut kādā veidā reproducētu vai jebkādā citādā veidā izmantotu nodarbību saturu, nepieciešama nodarbību autores un turētāja rakstiska piekrišana šādai lietošanai.

  1.6. Jebkurš autortiesību pārkāpums, ieskaitot nodarbību ierakstīšanu vai satura neatļautu izmantošanu, var tikt sodīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par autortiesību pārkāpšanu ir paredzēta civiltiesiskā, administratīvā un būtiska kaitējuma nodarīšanas gadījumā – arī krimināltiesiskā atbildība. Līdz ar to autortiesību pārkāpējam var iestāties viņam nelabvēlīgas sekas, tostarp pienākums atlīdzināt autoram radušos zaudējumus un kompensēt morālo kaitējumu.

  1.  Nodarbību rezultāti

  2.1. IB nav atbildīgs par to, ja nodarbību rezultāti vai video ierakstu kvalitāte pilnībā neatbilst reģistrētā dalībnieka ekspektācijām.

  1.  Reģistrācija nodarbībām

  3.1. Reģistrējoties nodarbībām, tiek dota piekrišana personas datu apstrādei, lai izveidotu pieeju un izrakstītu rēķinu par pakalpojumu. Informāciju par personas datu apstrādi varat apskatīt sadaļā “Personas datu apstrāde”.

  Personas datu apstrāde

  1.  Fiziskas personas datu apstrāde

  SIA “Integrabot”, reģ. Nr. 42103110701, (turpmāk – IB), apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī nodrošina IB rīcībā esošo personas datu drošību.
  Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu (pēc vārda, uzvārda, e-pasta adreses u.c.) fizisko personu (Datu subjekts).

  1.  Apstrādājamie personas dati

  IB, lai iesniegtu pieteikumu uz nodarbībām, izrakstītu un nosūtītu rēķinu par pakalpojumu, apstrādā dažāda veida personu datus – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese).
  Datu apstrādi veicam tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.
  3.    Personas datu apstrādes nolūki
  Pamatojoties uz personas Datu subjekta piekrišanu, IB apstrādā personas datus, lai:

  • nodrošinātu dalību IB organizētajās nodarbībās, reģistrējot un identificējot dalībniekus.
  1.  Personas datu apstrādes mērķis un pamats

  IB apstrādā personas datus gadījumā, ja tam ir tiesisks pamatojums. Ir iespējami šādi personas datu apstrādes tiesiskie pamati, ja IB ir saņēmis Datu subjekta Piekrišanu:

  • pakalpojuma nodrošināšanai un administrēšanai;
  • klienta un/vai IB interešu aizsardzībai;
  • papildu pakalpojuma sniegšanai, klientu aptauju un tirgus analīzes veikšanai, statistikai;
  • juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei;
  • pakalpojuma negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojuma pienācīgai nodrošināšanai.
  1.  Personas datu glabāšanas ilgums

  Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo datu apstrādes nolūka vai mērķa sasniegšanai, kam personas dati tika iegūti. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar Klientu, IB leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.)

  1.  Datu subjekta tiesības

  IB nodrošina Datu subjektam šādas normatīvajos aktos paredzētās tiesības:

  • Tiesības piekļūt saviem personas datiem;
   Datu subjektam ir tiesības saņemt apstiprinājumu savu personas datu apstrādi.
  • Tiesības labot personas datus;
   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai IB labotu neprecīzus IB rīcībā esošus Datu subjekta personas datus.
  • Tiesības uz Datu pārnesamību;
   Datu subjektam ir tiesības saņemt no IB personas datus par sevi, lai tos saglabātu un, piemēram, nodotu citam pakalpojumu sniedzējam. Šīs tiesības IB nodrošina, ja tas ir tehniski iespējams.
  • Tiesības tikt aizmirstam;
   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai IB pārtrauktu Datu subjekta personas datu apstrādi un dzēstu tos, ja:
   • Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika sākotnēji vākti vai citādi apstrādāti;
   • Datu subjekts atsaucis savu Piekrišanu, uz kuras pamata personas datu apstrāde tika veikta un ja nav cita tiesiska pamata personas datu apstrādei;
   • Datu subjekts iebildis personas datu apstrādei un, pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma IB atzīst, ka apstrādei nav svarīga tiesiskā pamata vai apstrāde notiek tirgvedības (mārketinga) nolūkos.
  • IB ir tiesības nedzēst personas datus šādos gadījumos:
   • ja personas datu apstrāde IB jāturpina veikt, izpildot juridisku pienākumu (Datu apstrādes pienākumu nosaka normatīvo aktu prasības);
   • personas datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanas nolūkos;
   • citos gadījumos, pastāvot attiecīgam tiesiskam pamatam.
  • Tiesības ierobežot apstrādi;
   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai IB ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi noteiktos gadījumos un uz noteiktu termiņu.
  • Tiesības iebilst;
   Datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja tā ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā komerciālu paziņojumu saņemšanai.
  • Datu subjekts nav tiesīgs iebilst pret Datu apstrādi, ja personas datu apstrādes pamats ir:
   • piekrišana;
   • līgumisku attiecību nodibināšana un izpilde;
   • juridiska pienākuma izpilde;
   • Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
  • Tiesības atsaukt Piekrišanu;
   Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz Piekrišanas pamata, Datu subjektam ir tiesības atsaukt Piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas rezultātā IB turpmāk neapstrādās personas datus nolūkiem, kādiem Piekrišana tika atsaukta, ja vien nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
  • Datu subjekts var realizēt savas iepriekš uzskatītās tiesības, nosūtot IB parakstītu rakstveida pieprasījumu pa pastu uz IB juridisko adresi vai ar e-parakstu uz oficiālo e-pasta adresi. IB izskata Datu subjekta pieprasījumu un veic pieprasījumā minētās darbības bez nepamatotas kavēšanās.
  • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
   Ja Datu subjekts uzskata, ka IB apstrādā tā datus pretlikumīgi, viņš var vērsties Datu valsts inspekcijā ar iesniegumu par nelikumīgu personas datu apstrādi.
   Ja Datu subjektam ir iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, IB aicina Datu subjektu vispirms vērsties IB. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt IB ietvaros, tad vērsties Datu valsts inspekcijā.
   IB ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt Datu apstrādes principus, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Datu subjektu par grozījumiem IB informē, izvietojot informāciju mājaslapā.

  © 2021 vijashaa.lv. Visas tiesības paturētas.