Fiziskas personas datu apstrāde

  VijaShaa.lv (turpmāk – VS) apstrādā personas datus, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības, kā arī nodrošina VS rīcībā esošo personas datu drošību.
  Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu (pēc vārda, uzvārda, e-pasta adreses u.c.) fizisko personu (Datu subjekts).

   Apstrādājamie personas dati

  VS, lai iesniegtu pieteikumu uz nodarbībām, izrakstītu un nosūtītu rēķinu par pakalpojumu, apstrādā dažāda veida personu datus – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese).
  Datu apstrādi veicam tikai minimālajā nepieciešamajā apmērā, un tas, kādu informāciju Jūs mums nododat, ir Jūsu ziņā. Jūsu personas dati netiks glabāti ilgāk, nekā tas ir nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības mērķim.
  3.    Personas datu apstrādes nolūki
  Pamatojoties uz personas Datu subjekta piekrišanu, VS apstrādā personas datus, lai:

  • nodrošinātu dalību VS organizētajās nodarbībās, reģistrējot un identificējot dalībniekus.

   Personas datu apstrādes mērķis un pamats

  VS apstrādā personas datus gadījumā, ja tam ir tiesisks pamatojums. Ir iespējami šādi personas datu apstrādes tiesiskie pamati, ja VS ir saņēmis Datu subjekta Piekrišanu:

  • pakalpojuma nodrošināšanai un administrēšanai;
  • klienta un/vai VS interešu aizsardzībai;
  • papildu pakalpojuma sniegšanai, klientu aptauju un tirgus analīzes veikšanai, statistikai;
  • juridisko pienākumu izpildei un identitātes pārbaudei;
  • pakalpojuma negodprātīgas izmantošanas novēršanai un pakalpojuma pienācīgai nodrošināšanai.

   Personas datu glabāšanas ilgums

  Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams attiecīgo datu apstrādes nolūka vai mērķa sasniegšanai, kam personas dati tika iegūti. Glabāšanas periods var būt pamatots ar sadarbību (kamēr Klients saņem VS pakalpojumus) ar Klientu, VS leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.)

   Datu subjekta tiesības

  VS nodrošina Datu subjektam šādas normatīvajos aktos paredzētās tiesības:

  • Tiesības labot personas datus;
   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai VS labotu neprecīzus VS rīcībā esošus Datu subjekta personas datus.
  • Tiesības tikt aizmirstam;
   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai VS pārtrauktu Datu subjekta personas datu apstrādi un dzēstu tos, ja:
   • Personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika sākotnēji vākti vai citādi apstrādāti;
   • Datu subjekts atsaucis savu Piekrišanu, uz kuras pamata personas datu apstrāde tika veikta un ja nav cita tiesiska pamata personas datu apstrādei;
   • Datu subjekts iebildis personas datu apstrādei un pēc leģitīmo interešu atkārtota izvērtējuma VS atzīst, ka apstrādei nav svarīga tiesiskā pamata vai apstrāde notiek tirgvedības (mārketinga) nolūkos.
  • VS ir tiesības nedzēst personas datus šādos gadījumos:
   • ja personas datu apstrāde VS jāturpina veikt, izpildot juridisku pienākumu (Datu apstrādes pienākumu nosaka normatīvo aktu prasības);
   • personas datu apstrāde ir nepieciešama arhivēšanas nolūkos;
   • citos gadījumos, pastāvot attiecīgam tiesiskam pamatam.
  • Tiesības ierobežot apstrādi;
   Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai VS ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi noteiktos gadījumos un uz noteiktu termiņu.
  • Tiesības iebilst;
   Datu subjektam ir tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi, ja tā ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā komerciālu paziņojumu saņemšanai.
  • Datu subjekts nav tiesīgs iebilst pret Datu apstrādi, ja personas datu apstrādes pamats ir:
   • piekrišana;
   • sadarbības attiecību nodibināšana un izpilde;
   • juridiska pienākuma izpilde;
   • Datu subjekta vai trešo personu vitāli svarīgu interešu aizsardzība.
  • Tiesības atsaukt Piekrišanu;
   Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz Piekrišanas pamata, Datu subjektam ir tiesības atsaukt Piekrišanu. Piekrišanas atsaukšanas rezultātā VS turpmāk neapstrādās personas datus nolūkiem, kādiem Piekrišana tika atsaukta, ja vien nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
  • Datu subjekts var realizēt savas iepriekš uzskaitītās tiesības, nosūtot VS parakstītu rakstveida pieprasījumu ar e-parakstu uz oficiālo VS e-pasta adresi. VS izskata Datu subjekta pieprasījumu un veic pieprasījumā minētās darbības bez nepamatotas kavēšanās.
  • Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē;
   Ja Datu subjekts uzskata, ka VS apstrādā tā datus pretlikumīgi, viņš var vērsties Datu valsts inspekcijā ar iesniegumu par nelikumīgu personas datu apstrādi.
   Ja Datu subjektam ir iebildumi, pretenzijas vai sūdzības saistībā ar personas datu apstrādi, VS aicina Datu subjektu vispirms vērsties VS. Gadījumā, ja jautājumu nav iespējams atrisināt VS ietvaros, tad vērsties Datu valsts inspekcijā.
   VS ir tiesīgs jebkurā laikā vienpusēji grozīt Datu apstrādes principus, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Datu subjektu par grozījumiem VS informē, izvietojot informāciju mājaslapā.